دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Servidor Cloud 1 - Linux
شروع از 750.00 MZN ماهانه
سفارش دهید

Disco
20 GB de Espaço SSD

RAM
512MB de Memória

CPU
1 vCPU incluído

TRÁFEGO
Ilimitado

Assistência
Suporte Técnico 24/7

Servidor Cloud 2 - Linux
شروع از 1,000.00 MZN ماهانه
سفارش دهید

Disco
40 GB de Espaço SSD

RAM
1 GB de Memória

CPU
1 vCPU incluído

TRÁFEGO
Ilimitado

Assistência
Suporte Técnico 24/7

Servidor Cloud 3 - Linux
شروع از 2,100.00 MZN ماهانه
سفارش دهید

Disco
60 GB de Espaço SSD

RAM
2 GB de Memória

CPU
1 vCPU incluído

TRÁFEGO
Ilimitado

Assistência
Suporte Técnico 24/7

Servidor Cloud 4 - Linux
شروع از 4,500.00 MZN ماهانه
سفارش دهید

Disco
80 GB de Espaço SSD

RAM
4 GB de Memória

CPU
1 vCPU incluído

TRÁFEGO
Ilimitado

Assistência
Suporte Técnico 24/7

Servidor Cloud 5 - Linux
شروع از 6,100.00 MZN ماهانه
سفارش دهید

Disco SSD
160GB de Espaço

RAM
8 GB de Memória

CPU
2 vCPU's incluídos

TRÁFEGO
Ilimitado

Assistência
Suporte Técnico 24/7

Servidor Cloud 6 - Linux
شروع از 12,000.00 MZN ماهانه
سفارش دهید

Disco SSD
320GB de Espaço

RAM
16 GB de Memória

CPU
4 vCPU's incluídos

TRÁFEGO
Ilimitado

Assistência
Suporte Técnico 24/7

Servidor Cloud (VPS) Linux - Servidor Cloud Business
شروع از 7,350.00 MZN ماهانه
سفارش دهید

Disco SSD
300GB de Espaço

RAM
4 GB de Memória

CPU
2 vCPU's incluídos

TRÁFEGO
Ilimitado

Assistência
Suporte Técnico 24/7